Minél többet a térségi innovációért PDF Nyomtatás E-mail

A "HÍD" Dunaújváros és Környéke Egyesület hagyományaihoz híven profiljába vágó előadásokkal tette gazdagabbá 2010. március 29-én tartott közgyűlését. Annak hivatalos részében Rauf Pál elnök bevezetőjét követően Rohonczi Sándor ügyvivő tájékoztatta a megjelenteket az egyesület munkájáról, gazdálkodásáról és ez évi terveiről. Szabó Imre az Ellenőrző Bizottság beszámolóját ismertette. Mindezeket, továbbá a Marketing Klub csatlakozását, új tagok felvételét egyhangúlag megszavazta a tagság és megválasztotta az egyesület Környezetvédelmi Szakemberek Klubjának új vezetőségét. Előtte viszont két fontos előadást hallgathattak meg az egyesület tagjai.

 

Műszaki vezérigazgató-helyettes az innovációról

Elsőként Lukács Péter, az ISD Dunaferr Zrt. stratégiai műszaki vezérigazgató helyettese tartott előadást A Dunaújvárosi Kistérség Innovációs Stratégiája címmel. Lukács Péter egyúttal a Dunaújvárosi Kistérség Innovációs Tanácsának soros elnöke is.

Bevezetőként röviden szólt az innováció fogalmáról, mibenlétéről, fontosságáról, a gazdaság fejlődésében és mindennapi életünkben betöltött szerepéről.

Örömmel tett eleget - említette - annak a felkérésnek, hogy vállaljon szerepet a 2008. októberében megalakult Kistérségi Innovációs Tanács munkájában.

A tanács feladatait így vázolta:
Az innováció lokális működésének koordinálása, az innovációs folyamatok összehangolása. Ezen belül a stratégia kialakítása, és annak a gyakorlatba való áttétele. Az innováció elterjesztése és társadalmasítása. Szeretnénk, ha minél többen foglalkoznának azzal, hogyha olyan új dolog jut eszükbe, amit hasznosítani lehet, a gazdaság, vagy bármely szektor számára, akkor tudjanak arról, hogy milyen lehetőségeik vannak, milyen erőforrások állnak rendelkezésre, hogy meg is tudják azt valósítani; milyen intézményrendszer áll az innováció mögött, milyen pénzügyi lehetőségek kínálkoznak és hasonlók.

Cél: a város és vonzáskörzete gazdasági fejlődésének segítése. Ezen belül: együttműködések támogatása, innováció erősítése a térségfejlesztés terveiben illetve a térségfejlesztési elképzelések megjelenítése magasabb szintű tervekben. Meg kell keresni azokat az embereket, műhelyeket, amelyek innovációban erősek, és támogatni kell őket. Cél továbbá az innovációhoz szükséges források előteremtésének elősegítése. Nem elég az ötlet. Tudni kell a háttérpénzt biztosítani.

A Kistérségi Innovációs Tanács munkája eddig alapvetően publikációs jellegű volt. Közülük kiemelkedő a Dunaújvárosi Főiskolán a Tudomány Hetében 2008-ban rendezett konferencia az innovációról, amelynek keretében két előadás foglalkozott az országos helyzettel és a hazai lehetőségekkel. Tavaly Másként, mint eddig címmel került sor innovációs konferenciára. Az innovációs tanács megalapította, meghirdette, sőt első ízben át is adta a Kistérségi Innovációs Díj-akat. Születőben egy információs kiadvány a kis és közepes vállalkozások számára, amelynek célja, hogy a cégek ismerjék meg, hogy mi is az innováció, és hogyan lehet az innovációt úgy művelni, hogy az ő vállalkozásában is valamiféle eredmény mutatkozzon belőle, vagy ha innovációs elképzelése van, ahhoz milyen forrásokat tud találni.

Lukács Péter az innovációs stratégiáról és a jövőképről szólva kiemelte, hogy a térség innovációs szemléletének, valamint az innováció feltétel- és kapcsolati rendszerének, továbbá kommunikációjának a fejlesztése idővel gazdasági eredményekben fog testet ölteni. Felelősséggel, szerepvállalással kell dolgozunk azért, hogy a térség szemlélete az innováció felé nyitott legyen, kiépüljenek jó kapcsolatok, hálózatba szerveződjenek egymást segíteni képes cégek, szervezetek, hogy megfelelően kommunikáljuk eredményeinket.

Lukács Péter nevesített néhány konkrét teendőt. Ilyen például a tanárok, oktatók attitűdjének megváltoztatása az innováció jegyében; innovációs verseny diákoknak; vállalkozásoknak szervezendő innovációs képzés; hiányszakmák, hiányelőadók bázisának kialakítása; jó technológiák bemutatása; innovációs kávéház létrehozása; innovációt támogató önkormányzati rendelet megalkotása; iparűzési adókedvezmény innovatív cégek részére. A kommunikáció vonatkozásában pedig innovációs műsorok a médiákban. Végül megjegyezte: folyamatban van a térségi innovációs portál fejlesztése.

Az innovációs stratégia keretében ajánlott technológiák közé sorolta a vas-, acél-, papír- és gumiiparon túl, ami adottság, a környezetiparban kínálkozó lehetőségeket, továbbá az informatikát, építőipart.

Zárógondolatként megemlített a műszaki vezérigazgató-helyettes néhány olyan operatív teendőt, mint a készülő innovációs kiadvány a kis- és közepes vállalkozások számára; a személyes találkozások rendszerét, amelyeken tisztázhatóak gondjaik. Ez sikeresebbnek, hatékonyabbnak ígérkezik, mint a konferencia. Konferenciákon általában nem a kisvállalkozások vesznek részt. Történt is már néhány személyes megkeresés, ami a jó út kezdetét jelenti.

 

Sinus Környezettechnológiai Klaszter

A "HÍD" Dunaújváros és Környéke Egyesület a másfél éve életre hívott Sinus Környezettechnológiai Klaszter tíz alapító tagjának egyike. Az egyesület közgyűlésén Gere János, a klaszter elnöke vázolta a szervezet létrejöttének történetét, felsorolva az alapító tagokat, majd a tömörüléshez tavaly csatlakozó további nyolc szervezetet, céget. Megemlítette: a klaszter informális szervezet, nincs jogilag bejegyezve. Legfelső szerve a közgyűlés, ahol a 18 tagnak van döntési joga. Megalakult egy ötfős klaszter-tanács, létrejöttek a szakmai bizottságok, valamint a menedzsment. Megalakult a Klaszter Menedzsment Kft., amely jogosult a fejlődő klaszter pályázat elkészítésére (a klaszter preferált szervezet a mai magyar gazdaságban, amely meghatározott feltételek esetén - például attól is függően, hogy induló, fejlődő, vagy akkreditált fokozatba sorolható-e, - pályázati támogatásban részesülhet). A Sinus Környezettechnológiai Klaszter idén februárban létrehozta Energetikai és Környezettechnológiai Tanácsadó Irodáját.

Gere János az iroda szerepét ekként hangsúlyozta:
Rendelkezünk (mármint a klaszter) kutató cégekkel, amelyek kutatási feladatokat el tudnak végezni. Rendelkezünk humán erőforrással, amelyek az ötletek projektté formálását, kidolgozását meg tudják oldani. Rendelkezünk a hulladék-gazdálkodás, -kezelés területén cégekkel. Rendelkezünk a környezetvédelem területén működő cégekkel, megújuló energiaforrást ismerő, azok technológiáját és beszerzését tudó céggel. Rendelkezünk olyan erőforrással, amely energiatakarékosság területén ismeri az energiafelhasználás csökkentéssel kapcsolatos tevékenységeket, meg tud tervezni különböző épületek és technológiák energiatakarékos működtetését. Rendelkezünk olyan energetikai tudással, ami a különböző beruházások tervezésénél és tanácsadásnál jelentenek lehetőséget. Különböző hatástanulmányokat tudunk végezni, és rendelkezünk pályázatkezelési képességgel. Van honlapunk (www.sinuskik.hu ). Létrehoztunk adatbázist is, amelybe elsősorban a klaszter-tagok és azok a cégek kerültek be, amelyek valamilyen módon kapcsolatban vannak a környezettechnológiával, környezetvédelemmel. A Sinus klaszter megalakulásáról Klaszter Dunaújvárosban is címmel 2009. május 19-én számoltunk be honlapunkon.

A Sinus Környezettechnológiai Klaszter egy pályázati lehetőség megragadására szerveződött. Az első akadályt, a több mint 22 millió forint pályázati támogatás elnyerését sikerrel teljesítette. A klaszter megcélzott fő profilja azért a környezetipar, mert Dunaújváros adottságai e területen jók lehetnek, az e területet megcélzó beruházások számottevő szerepet tölthetnek be a térség fejlődésében, mondta Gere János, aki azt is kiemelte, hogy e kezdeményezés elindítója az Innopark Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. volt. A Sinus Környezettechnológiai Klaszter keretei között öt benchmarking klubfoglalkozásra (ami egy adott terület funkcionális folyamatainak és eredményeinek összevetése a legcélszerőbb, legeredményesebb modell/gyakorlat ki/megválasztása érdekében) került sor az egyesületi közgyűlés napjáig, a tervezett három workshop közül kettő sikerrel zárult. Az első Veszprémben volt, ahol létrejött a kapcsolat az ottani Ökopolisz klaszterrel. A másik workshop helye Miskolc volt.

Igyekszünk a marketingnek is megfelelni, erősítjük a kommunikációt. Egyre több megkeresést kapunk innovatív elképzelések ügyében.

Sokat ígérő fejleményként említette Gere János, hogy már többen is megkeresték a Sinus klasztert kapcsolatépítő céllal. Például azzal a javaslattal, hogy mezőgazdasági környezet-technológiával is foglalkozzon, és hogy mezőgazdasági cégek is csatlakozhassanak. Megjegyezte: nyitottak vagyunk és amennyiben tényleg lesz csatlakozás, kibővülhet a klaszter piaci tevékenysége. De most első cél a már előkészített projektek megvalósítása.

 

A Marketing Klub befogadása

A közgyűlés hivatalos részében - a napirend jóváhagyását követően Rohonczi Sándor ügyvivő megjegyezte: üzenetértéke van a két bevezető előadásnak. A "HÍD" Egyesület munkáját a következő időszakban az M8-as autópálya (gyorsforgalmi út) továbbépítéséért folytatandó lobbizáson túl az innováció térségi elősegítésére célszerű koncentrálni. Fontos továbbá Dunaújváros és a térsége számára a környezettechnológia meghonosítása, befogadása. A környezetterhelés óriási volt itt, aminek a felszámolása egyrészt kihívás, másrészt lehetőség. Ezért csatlakozott a "HÍD" Egyesület a Sinus klaszterhez.

Az egyesület gazdálkodásáról szóló tájékoztatót követően az ügyvivő vázolta a takarékosabb működést szolgáló lépéseket, a megcélzott pályázati lehetőségeket (köztük egy, a környezet-tudatosság erősítését szolgáló pályázatot), majd jó hírként közölte, hogy elmozdul a holtpontról a nagykarácsonyi Mikulásfalva-Mesefalu projekt, amit kezdettől támogatott az egyesület. Grabarics Gábor vállalkozó, aki személyes indíttatásból kötődik Nagykarácsonyhoz, elvállalta a Mikulásfalva-Mesefalu Fejlesztéséért Alapítvány kuratóriumának elnöki tisztét. A község új polgármestere, Scheier Zsolt is támogatja a projektet, így a közeljövőben végre lesz jóváhagyott rendezési terve Nagykarácsonynak, ami nélkülözhetetlen feltétel bármilyen fejlesztéshez.

Az egyesület taglétszámának változásáról Listár Tibor elnökségi tag adott számot. Hárman kérték felvételüket, nyolc tagot törölni kellett (elköltözés, elérhetetlenné vált), továbbá felvételét kérte a Marketing Klub negyvenhárom tagja, amit a közgyűlés megszavazott. Így a korábbi 193 helyett 231 tagot fog össze a "HÍD" Dunaújváros és Környéke Egyesület. A továbbiakban elfogadta a közgyűlés a Marketing Klub részleges önállóságáról szóló megállapodás-tervezetet. Amely biztosítja a Marketing Klub autonómiáját. Rohonczi Sándor hozzátette még: a "HÍD" Egyesület adminisztrációs, operatív hátteret tud adni, céljaink sok tekintetben egybeesnek.

Szót kért Suha Zoltánné a Marketing Klub titkára a 16 éve alapított Marketing Klub nevében. Megemlítette, hogy amikor a klub tizenöt évéről készített beszámolót, akkor 115 (!) különféle programról adhatott számot. Ezek egy része a szakmához kapcsolódott, más része a helyi fejlesztésekhez, harmadik része pedig szabadidős tevékenység volt. A Marketing Klub jelenlegi tagságának mintegy négyötöde a klub alapító tagja, majd így folytatta: "Megőriztük a folyamatosságot, és most gyakorlatilag elválunk a Marketing Szövetségtől. Örömünkre szolgál, hogy a "HÍD" Egyesület vezetésében konstruktív fogadtatásra találtunk és bízunk benne, hogy a jövőben tudunk olyan közös programokat hozni ebbe az egyesületbe, amely a tagság nagy részét érdekli, és szívesen vesz részt rajta."

Nyugdíjba távozás miatt elköszönt a Környezetvédelmi Szakemberek Klubjának eddigi elnöke. Az egyesület a Környezetvédelmi Szakemberek Klubja elnökének Mányi Istvánt, az ÖKO-Ferr Hulladékkezelést Koordináló Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjét választotta meg, a klub titkárának Meskál Lászlót, az ISD Dunaferr Zrt. környezetvédelmi főmérnökét, a klub elnökségi tagjának pedig dr. Háry Lászlót és Petrovickijné Angerer Ildikót.

Cs. Gy.