Új városhatár az M6-autópálya lesz PDF Nyomtatás E-mail

A városépítés kezdetétől öt és fél évtizeden át Dunaújváros beépített területe (az északi és a déli közigazgatási határ között) a 6-os út és a Duna közötti területre szorítkozhatott. Ám az M6-os autópálya és a Pentele-híd (általuk a város vonzáskörzetének kibővülése) szükségképpen igényelte a beépíthető városterület megnagyobbítását, nyugati irányú kiterjesztését egészen az autópályáig.

Ennek a folyamatnak az egyik mozzanata volt a közelmúltban (közgyűlési felhatalmazással) a város külterületeire vonatkozóan településszerkezeti terv felülvizsgálata és módosítása. Amelynek az első látható "hozama" a nyugati városkapu projekt első ütemének (Park Center II.) felépítése volt.
Felébreszteni a "szemétdomb" állapotból

Egy szaktervező céget (a Pomsár és Társai Építész Iroda Kft.-t) bízott meg Dunaújváros önkormányzata a hatályos településszerkezeti terv külterületi részeinek gazdaságfejlesztési szempontú felülvizsgálatával és az indokolt módosítási javaslatok előkészítésével. A feladat azért volt meglehetősen összetett, mert a város törekvésein túl alkalmazkodni kellett olyan magasabb szintű jogszabályok előírásaihoz is, mint az Országos Területrendezési Terv, a Fejér Megyei Területrendezési Terv, valamint a földvédelmi törvény.

A városmagot nyugatról határoló külterületi övezet jó részéről elmondható, hogy patakok, közutak, vasutak, nagyfeszültségű elektromos távvezetékek, egyéb közművek (víz, gáz, a baracsi határ közelében még öntözést szolgáló csőrendszer is), szabdalják, miközben talaja kiváló termőhelyi adottságot képvisel, amit a mezőgazdaság hasznosít. Igaz, a jó adottságú termőföldeket az autópálya kettévágta, ami a művelés költségeit növelte azon túl, hogy igénybe is vett jelentős mezőgazdasági területet.

A szaktervező cég helyzetelemzése is rögzíti, hogy a 6-os út és az M6-os autópálya közötti sávban levő térség területfelhasználási sokfélesége (mezőgazdasági területek, kertségek, erdők, vízfolyások, utak, tanyák, lakóterület, stb.) miatt mozaikosságot mutat. A közművezetékek ugyanakkor megkönnyítik a területet megcélzó fejlesztések kiszolgálását.

Az M6 autópálya és a Pentele-híd felértékelték Dunaújváros térségi szerepét, ugyanakkor lényegében elfogytak a város belső részén a különféle, fejlesztésre alkalmas területek. A városfejlesztésben eddig határvonalat jelentő 6-os út indokoltan átléphető, hiszen létrejött egy új, markáns határvonal: az M6-os autópálya, a 6-os út és az M6-os autópálya közötti, mintegy másfél-két kilométeres sáv pedig előlép potenciális fejlesztési területté!

Érdemes ide kapcsolódóan idézni a szaktervező cég következő megállapítását: Az autópályához kapcsolódó Duna-híd a déli külterületet is felébreszti abból az álomból, melyet - nem becsmérlésnek, inkább szemléltetésnek szánva - a város szemétdombjaként "élvezett".
Pálhalma és környéke

A tervezők a jelenleg hatályos szabályozási tervhez képest javasolják Pálhalmát kivonni a honvédelmi területi besorolásból, javasolják az ott levő lakóházas terület átsorolását kertvárosias lakóterületté. A tőle északnyugatra (a 62-es út túloldalán levő) terület pedig  település-központi vegyes terület besorolást kapna, azaz lakóházakon kívül intézmények is épülhetnének ott. Pálhalmától délre pedig közpark kialakítását is javasolják. A Sándorházán található iparterület övezetét javasolják kibővíteni északnyugat felé, majdnem a közigazgatási határig, a börtön terület pedig honvédelmi területté lenne átsorolható.

A rétszilasi vasútvonaltól délre az autópálya és a 6-os út közötti terület a ma tartalékként számon tartott kereskedelmi, szolgáltató övezet helyett ipari gazdasági jellegű besorolást kaphatna azzal a megszorítással, hogy a jó minőségű földek nem mezőgazdasági célú igénybevétele csak fokozatosan és csak kellő indok esetén történhet meg. Javasolják továbbá a területet átszelő utak mellé védőerdő-sávok telepítését.
Négy további kiemelt terület

A szaktervezők a közgyűlés területfejlesztési bizottságával egyetértve javasolták további négy meghatározott terület kijelölését fejlesztések céljaira (ábránkon feketére satírozva és számozva szerepel e négy terület).

Az 1.-es a Hankook telephelyétől délre, a 6-os úttól nyugatra helyezkedik el, a terv gazdasági célú hasznosítását irányozza elő.

A 2.-es az autópálya és a 62-es út által alkotott, Pálhalmáról északra elhelyezkedő háromszög alakú terület, amely lakó és településközpont vegyes besorolást kaphat.

A 3.-as terület a Mezőfalvára vezető út északi oldalán közvetlenül Nagyvenyim közigazgatási határában helyezkedik el, emiatt indokolt lakásépítési célra hasznosítani, noha ez a javaslat nincs szinkronban a jelenlegi megyei és országos rendezési tervvel.

A 4.-es terület az új venyimi út és az autópálya között (a 6219 számú út Városkapu területtel átellenes oldalán) helyezkedik el. A jó megközelíthetőség azt indokolja, hogy gazdasági céló fejlesztéseknek adjon helyet.

Mezőgazdasági területként szerepel a jelenlegi tervekben a régi (ma 62819. számú) venyimi út, a 6-os út, a 62-es út, Pálhalma és M6- os autópálya közötti rész, amelyet vasútvonal is megoszt. Célszerű lenne a vasúttól keletre eső területrészt (volt Vásártér területe és környéke) gazdasági rendeltetésűnek minősíteni, míg a vasútvonal és Pálhalma közötti részt kertes mezőgazdasági területként kezelni.
Zöld út a további tervezésekhez

A Területfejlesztési Bizottság elnöke és tagjai ez utóbbi javaslattal is egyetértettek, szorgalmazták továbbá minél nagyobb területrészek kijelölését fejlesztési célra. A Területfejlesztési Bizottság álláspontjával egyezően a város közgyűlése 2009. március 12.-i ülésén megszavazta mind a Pomsár és Társai Építész Iroda Kft.- által kidolgozott javaslatokat, mind a pontokba foglalt négy további területfelhasználási javaslatot,  mind a régi venyimi út, a 6-os út, a 62-es út, Pálhalma és M6- os autópálya közötti terület jövőbeni felhasználására vonatkozó állásfoglalást azzal, hogy ezen szempontok szerint folyjon a tervező munka. Az előírt szakmai egyeztetések lefolytatását követően a részleeiben is kimunkált külterületi szerkezeti tervet újból a város közgyűlése elé kell még terjeszteni.

Új Dunaújváros térképet mutatott be a napokban a városházán a Stiefel Eurocart Kft. értékesítési vezetője, Hali Zsolt Dunaújváros polgármesterének jelenlétében. Dr. Kálmán András jó kezdeményezésnek nevezte a cég ajánlatát, méltatta az elkészült várostérképet, amely részletekbe menően ábrázolja Dunaújváros külterületeit.

Gyakori ugyanis, - mondta - hogy a befektetni szándékozóknak, akik értelemszerűen több településen is szétnéznek, már a tárgyalás kezdetén a helyszínen kellett megmutatni a kiajánlott területet, mert megfelelő, a külterületek elhelyezkedését is jól megmutató térkép nem állt rendelkezésre. Mostantól viszont már a tárgyalások első körében rendelkezésre áll olyan térkép, amelyen jól bemutatható az ajánlatba hozott terület(ek) elhelyezkedése, kapcsolódása a városhoz, az infrastruktúra hálózatokhoz.    

Cs. Gy.