Lesz közlekedési felülvizsgálat PDF Nyomtatás E-mail

Közérdek kordában tartani az ötletszerű építkezéseket és területhasználatot. A modern állam ennek a követelménynek törvényi szabályozással tesz eleget Az idevonatkozó törvény előírja a települési rendezési tervek, így például a ma hatályos változata: a településszerkezeti terv (TSZT) készítésének és jóváhagyásának szabályait. Többek között azt például, hogy a különféle szakhatóságok és az érintett lakosság véleményének kikérése mellett kell jóváhagyniuk a települési önkormányzatoknak a város/község rendezési terveit és építési szabályzatait, amelyek közgyűlési jóváhagyás után hatályos helyi jogszabálynak minősülnek.

Az élet más területeihez hasonlóan a települések és lakóinak szükségletei idővel módosulnak, a fejlődés nem áll meg. Ezért időről időre hozzá kell igazítani a rendezési terveket az aktuális változásokhoz, elkerülhetetlen tehát a korábban jóváhagyott rendezési tervek időnkénti felülvizsgálata, aktualizálása. Ami Dunaújváros településszerkezeti (rendezési) tervére is érvényes követelmény.

Dunaújváros közgyűlése tavaly decemberben döntött a város egészére vonatkozó településszerkezeti terv közlekedésfejlesztési fejezetének felülvizsgálatáról. Egyébként egy, még 1988-ból való, minisztertanácsi rendelet előírása szerint ötévenként kell sort keríteni ilyen felülvizsgálatra, és ha szükséges, ha az időközben megváltozott körülmények indokolják, módosítani is kell a helyi közúthálózat fejlesztési tervét és a kapcsolódó terveket.

Dunaújvárosban a TSZT közlekedésfejlesztési fejezetének felülvizsgálata több okból is aktuális:

A hat évvel korábbi felülvizsgálat óta a közúti közlekedésben igen jelentős változások következtek be. Ezek egyike a személygépkocsik, haszonjárművek számának jelentős gyarapodása mind helyben, mind országosan. Másik körülmény a Pentele-híd megépülése, általa Dunaújváros vonzáskörzete kiterjed a Duna közelfekvő bal parti területeire is. Megépült az M6-os autópálya, amelynek legfontosabb leágazása a Dózsa György úton vezet a városközpontba. Megépült a város északi határán a Hankook Tire gumiabroncsgyár, déli határán pedig most épül a DUNAPACK Zrt. új gyáregysége. E két jelentős új ipari üzem jelentős hivatás- és teherforgalmat generál. A városban új bevásárló centrumok (Tesco, OBI, Park Center I és II) létesültek, ugyancsak jelentős járműforgalmat gerjesztve.

Az új helyzet megköveteli a városi utak hierarchiájának felülvizsgálatát, az útkapcsolatok alá, fölérendeltségi viszonyainak esetenkénti módosítását. Mind jellemzőbbek a gépkocsi-parkolási gondok napközben Dunaújváros központi területein, késő délutántól másnap reggelig pedig főként a sűrűn lakott városrészekben. A vizsgálatnak arra is választ kell keresnie, enyhíthetőek-e ezek a gondok és milyen beavatkozások révén. Az éjszakai parkolási gondokon például lehet-e érdemben enyhíteni például garázsépítésekkel.

A felülvizsgálatnak választ kell adnia arra is, hogy mennyiben reális az a belváros közúti közlekedését gyökeresen megváltoztató javaslatcsomag, amelyet az önkormányzat felkérésére a pécsi székhelyű MSB Consult Kft. dolgozott ki az Integrált Városfejlesztési Stratégia elkészítésekor. Az IVS keretében a pécsi cég tavaly elkészítette a dunaújvárosi belváros rehabilitációjának előzetes akcióterületi tervét is, amit az IVS-val egyetemben a város közgyűlése 2008. szeptember 25.-én elfogadott.

A pécsi tervezők többek között javasolják a Vasmű út 2x2 forgalmi sávjainak megfelezését, azaz 2x1 forgalmi sávra mérséklését, a helyközi és távolsági autóbuszjáratok Dózsa mozi előtti megállóhelyének áttelepítését a Béke térre és ezekkel párhuzamosan a Vasmű úton a parkolás érdemleges megkönnyítését. Javasolják továbbá a Városháza tér egészének mentesítését a járműforgalomtól, a házasságkötéseknek helyet adó épületrész elbontását, a Városháza tér keleti irányú "kinyitását" és sétánnyá alakítását a felső Duna-partig. E javaslatba hozott változtatások megritkítanák a várostest észak-déli irányú közlekedési folyosóit. A Duna-parthoz vezető sétány miatt csökken a felső Duna-parti útkapacitás, megszűnik a Kis Vasmű út északi része, a Vasmű úton egy forgalmi sáv áll az észak-déli irányú járműforgalom levezetésére, miközben a kórházhoz (és más, a belvárosban levő intézményekhez) irányuló és onnan távozó gépjárművek (mentő, ott dolgozó, egészségügyi szolgáltatást igénybe vevők, látogatók) zavarmentes közlekedését is biztosítani kell, noha a kórház megközelíthetősége ma sem problémamentes. A belvárosból a vázolt forgalomcsillapítással "elterelendő" észak-déli forgalom levezetésére a 2x2 forgalmi sávos (a Táncsics Mihály utca kiiktatása óta a korábbiaknál zsúfoltabb) Szórád Márton út áll rendelkezésre. Javíthat a Szórád Márton út túlterhelésén a Kallos Dezső utca Kenyérgyár utca újbóli megnyitása.

Megbízható forgalomszámlálás, az útkapacitások mai és jövőbeni leterheltségét előrevetítő számítások alapján adhat választ a közlekedési felülvizsgálat arra, hogy a javasolt változtatások közül melyek tennék élhetőbbé a várost és melyekről célszerűbb eltekinteni.

A közúti közlekedés témakörénél maradva foglalkoznia kell a felülvizsgálatnak a kerékpáros forgalommal, a kerékpárút-hálózat fejlesztési kérdéseivel is. Célszerű ugyanis a várossal szomszédos településeket (Baracs, Dunavecse, Kisapostag, Nagyvenyim, Rácalmás) is mielőbb bekapcsolni a kerékpárút-hálózatba. Az utóbbi öt év e szempontból figyelmet érdemlő változása a Pentele-hídon kiépült kerékpárút, továbbá a Dunaújváros Nagyvenyim között félúton elhelyezkedő Park center II., amelynek továbbépítésével számolni lehet.

Kapcsolódik a közlekedési felülvizsgálathoz a tömegközlekedés helyzetének elemzése, az indokolt módosítások kimunkálása, ami a buszjáratok menetrendjében ölthet testet. A vizsgálat eme részét az Alba Volán Zrt. végezteti el a győri Széchenyi István Egyetem közlekedési tanszékével.

A közlekedési felülvizsgálatnak foglalkoznia kell a vasúti közlekedésben bekövetkezett és prognosztizálható változásokkal is. Ugyanis szó van arról, hogy a MÁV Dunaújvárost is bekapcsolja az elővárosi vasúthálózatba. Ennek jeleként a 2008/2009 évi vasúti menetrendben gyorsított személyvonatok közlekednek egy, illetve két órás követési idővel Dunaújváros és Budapest Déli pályaudvar között. Ezért foglalkozni szükséges a dunaújvárosi vasútállomás és más közlekedési ágazatok (mainál jobb) kapcsolódási lehetőségeivel. A MÁV tervezi az Előszállás-Paks vasútvonalon a forgalom szüneteltetését. A tervben vizsgálni érdemes, hogy az említett vasútvonal más szolgáltató általi üzemeltetése szükséges/érdemes-e? A gazdasági jellegű vasúti közlekedés vizsgálatának ki kell terjednie a tervezett déli kikötő és logisztikai központ és más termelő üzemek (pl. Hankook) vasúti kiszolgálásának lehetőségeire is.

A közlekedési felülvizsgálatnak ki kell térnie a vízi közlekedés távlatos kérdéseire és a légi közlekedés Dunaújvárost érintő esetleg megváltozó lehetőségeire is

A város közgyűlése a 2009. évi költségvetés terhére 18 millió forintot biztosít a településszerkezeti terv közlekedésfejlesztési fejezete felülvizsgálatára. Az ehhez szükséges közbeszerzési eljárás folyamatban van. A megbízást elnyerő cég által kidolgozott javaslatot az előírásoknak megfelelően véleményeztetni kell, majd jóváhagyásáról a közgyűlés fog dönteni.

Csongor György